آيا پورت هاي سريال در Vortex 86DX، همگي با 16C550 سازگارند؟

چاپ

بله، همگي سازگارند و حداكثر سرعت آنها، 115.2k bps است.