صفحه ی کنونی: پرسش و پاسخ باياس Vortex86SX آيا در AMI BIOS  عملگر Boot Rom برايLAN وجود دارد؟