آيا در AMI BIOS  عملگر Boot Rom برايLAN وجود دارد؟

چاپ

بله , RPL وPXE Ver 2.0 را پشتيباني مي كند. 32 كيلو بايت است و از INT18 ياINT19 استفاده مي كند.