پنل كامپيوتر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

PMX-057T
كامپيوتر پنلي با طراحي فشرده و سايز 5.7 اينچ به همراه صفحه لمسي ،سيستم عامل انتخابي و امكانات بينظير

PDX3-057T

PDX3-057T
كامپيوتر پنلي با طراحي فشرده
و سايز 5.7 اينچ به همراه صفحه لمسي ، سيستم عامل انتخابي و امكانات بينظير

PEX-0157T

PEX-057T
كامپيوتر پنلي با طراحي فشرده و سايز 5.7 اينچ به همراه صفحه لمسي ،سيستم عامل انتخابي و امكانات بينظير

PDX2-057T

PDX2-057T
كامپيوتر پنلي با طراحي فشرده
و سايز 5.7 اينچ به همراه صفحه لمسي ، سيستم عامل انتخابي و امكانات بينظير

PEX-090T

PEX-090T
كامپيوتر پنلي با طراحي فشرده
و سايز 9 اينچ به همراه صفحه لمسي ، سيستم عامل انتخابي و امكانات بينظير

PPC090T
كامپيوتر پنلي با طراحي فشرده و سايز 9 اينچ به همراه صفحه لمسي ،سيستم عامل انتخابي و امكانات بينظير

PDX2-090T

PDX2-090T
كامپيوتر پنلي با طراحي فشرده
و سايز 10.4 اينچ به همراه صفحه لمسي ، سيستم عامل انتخابي و امكانات بينظير

PDX3-090T

PDX3-090T
كامپيوتر پنلي با طراحي فشرده
و سايز 9 اينچ به همراه صفحه لمسي ، سيستم عامل انتخابي و امكانات بينظير

PPC-104T

PPC-104T
كامپيوتر پنلي با طراحي فشرده
و سايز 10.4 اينچ به همراه صفحه لمسي ، سيستم عامل انتخابي و امكانات بينظير

PPC-150T
كامپيوتر پنلي با طراحي فشرده
و سايز 15 اينچ به همراه صفحه لمسي ، سيستم عامل انتخابي و امكانات بينظير


 


صفحه ی کنونی: محصولات كامپيوتر پنلي پنل كامپيوتر