ماژول پردازنده واحد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

SOM-SMARC
1GB/4S/2USB/SATA/LCD/LVDS/LAN/GPIO/SD/SPI/I2C/PCIe

SMARC


SOM-Q7
1GB/8USB/VGA/LVDS/GbE/AUDIO/GPIO/A2C/SPI/PCIe

SOM-Q7


SOM304RD-VI
256MB/5S/4USB/VGA/LCD/LAN/2GPIO/PWMx24


SOM304RD-PI
256MB/4S/4USB/LAN/2GPIO/PWMx24


SOM200RD-XI
256MB/5S/4USB/LAN/2GPIO/PWMx24


SOM200RD-PC
256MB/5S/4USB/LAN/2GPIO/PWMx24


SOM304SX-VI
128MB/5S/4USB/VGA/LCD/LAN/2GPIO


SOM304SX-PI
128MB/4S/4USB/LAN/2GPIOSOM200SX-XI
128MB/5S/4USB/LAN/2GPIO


SOM200SX-PC
128MB/5S/4USB/LAN/2GPIO


SOM304SX/DX-DEV-VI
Help customers easily design their own application by using SOM304RD-VI and SOM304SX-VI


SOM304SX/DX-DEV-PI
Help customers easily design their own application by using SOM304RD-PI and SOM304SX-PI

SOM200SX/DX-DEV-XI
Help customers easily design their own application by using SOM200RD-XI and SOM200SX-XI

SOM200SX/DX-DEV-PC
Help customers easily design their own application by using SOM200RD-PC and SOM200SX-PC

VEX-SOM
128MB/2USB/SATA/PCIe/LAN/ADC
vex-som

System on module ETX
1GB/4USB/2S/VGA/LVDS/LAN/Audio/LPT/I2C

SOM ETX


صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول پردازنده واحد