ماژول پردازنده واحد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

 

/1GB/4S/2USB/SATA/LCD/LVDS
LAN/GPIO/SD/SPI/I2C/PCIeVDX3-Q7 
/1GB/8USB/VGA/LVDS/GbE
AUDIO/GPIO/A2C/SPI/PCIe


SOM304RD-VI
/256MB/5S/4USB/VGA/LCD
LAN/2GPIO/PWMx24
SOM304RD-PI
256MB/4S/4USB/LAN
2GPIO/PWMx24
SOM200RD-XI
/256MB/5S/4USB/LAN
2GPIO/PWMx24
SOM200RD-PC
/256MB/5S/4USB/LAN
2GPIO/PWMx24
SOM304SX-VI
/128MB/5S/4USB/VGA
LCD/LAN/2GPIO
SOM304SX-PI
/128MB/4S/4USB
LAN/2GPIO
SOM200SX-XI
128MB/5S/4USB/LAN/2GPIO
SOM200SX-PC
128MB/5S/4USB/LAN/2GPIOSOM304SX/DX-DEV-VI
Help customers easily design
heirown application by usin 
SOM304RD-VI and SOM304SX-VI
SOM304SX/DX-DEV-PI
Help customers easily design their
own application by using
SOM304RD-PI and SOM304SX-PI


SOM200SX/DX-DEV-XI
Help customers easily design thei
r own application by usin
g SOM200RD-XI and SOM200SX-XI
SOM200SX/DX-DEV-PC
Help customers easily design their own application by using SOM200RD-PC and SOM200SX-PCVEX-SOM
128MB/2USB/SATA/PCIe
LAN/ADC/SOM304D3
4S/4U/VGA/LCD/LAN/LPT/AUDIO
2PCIe/8ADC/12C/PWM/ISA
16GPIO/SATA


VDX3-ETX
2S/4U/VGA/LVDS/LAN/LPT
I2C/AUDIO/PCI/ISA/16GPIO/
IDS/SATA/
System on module ETX
1GB/4USB/2S/VGA/LVDS
LAN/Audio/LPT/I2C/صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول پردازنده واحد