جعبه مادربورد embedded

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
EB-206
شاسي براي VDX-6326
نام محصول شرح
EB-206 Chassis for VDX-6326
VDX-6326 Vortex86DX 3.5" CPU Module with 256MB DDR2

=================================================================================

EB-207
شاسي براي VDX-6327
نام محصول شرح
EB-207 Chassis for VDX-6327
VDX-6327 Vortex86DX 3.5" CPU Module with 256MB DDR2

=================================================================================

EB-208
شاسي براي VDX-6326
نام محصول شرح
EB-208 Chassis for VDX-6328
VDX-6328 Vortex86DX 3.5" CPU Module with 256MB DDR2

صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي جعبه مادربورد embedded