ماژول هاف سايز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
(VDX-6324D-FD (800MHz
256MB/4S/4USB/VGA/
LCD/LAN/GPIO/CF/
FDD/PWMx16

(VDX-6324RD (800MHz

256MB/4S/4USB/VGA/
LCD/LAN/GPIO/CF/
PWMx16
(VDX2-6524-1G (800MHz
1GB/4S/4USB/VGA/
LVDS/TTL/2LAN/GPIO/ SATA/LPT/Audio

(VDX2-6524-CF-512 (800MHz
512MB/4S/4USB/VGA/
LVDS/TTL/2LAN/CF/ SATA/Audio

(VSX-6121-V2 (300MHz

128MB/2S/4USB/GPIO
(VSX-6121-FD-V2 (300MHz
128MB/2S/4USB/GPIO/
FDD

(VSX-6124-FD-V2 (300MHz
128MB/4S/4USB/VGA/
LCD/LAN/GPIO/FDD


 

(VSX-6124-V2 (300MHz

128MB/4S/4USB/VGA/
LCD/LAN/GPIO
(VDX3-6724 (1000MHz
1&2GB/4S/4USB/VGA/
LVDS/TTL/2LAN/GPIO/ SATA/LPT/Audio


صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول هاف سايز