ماژول ريزپردازنده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

(VDX-6300RD (800MHz
256MB/3S/2USB/LAN/
2GPIO/CF/PWMx24

(VDX-6300D(800MHz


(VDX-6317RD-X(800MHz
256MB/1S/USB/LAN/
GPIO/PWMx16
(VDX-6317D-X(800MHz

(VDX-DIP-PCIRD (800MHz
256MB/5S/4USB/LAN/
2GPIO
(VDX-DIP-PCID9800MHz
(VDX-DIP-ISARD (800MHz
256MB/5S/4USB/LAN/
2GPIO
(VDX-DIP-ISAD(800MHz(VDX-6319RD-FB-D(800MHz
256MB/2S/USB/GPIO/
Onboard 512MB EmbedDisk
(VDX-6319D-FB-D(800MHz
(VSX-6100-V2 (300MHz
128MB/3S/2USB/LAN/
CF
(VSX6100-V2(300MHz

(VSX-6101-V2 (300MHz
128MB/3S/USB/LAN/CF
(VSX-6101-V2(300MHz
(VSX-6117-X-V2 (300MHz
128MB/1S/USB/LAN/
GPIO
(VSX-6117-X-V2(300MHz

(VSX-6119-1 (300MHz
128MB/2S/GPIO
(VSX-6119(300MHz
VSX-6119-FB-D-V2(300MHz
128MB/2S/USB/GPIO/
Onboard 512MB EmbedDisk
(VSX-6119-FB-D-V2(300MHz

(VSX-DIP-ISA-V2 (300MHz
128MB/5S/4USB/LAN/
2GPIO
(VSX-DIP-ISA-V2(300MHz
(VSX-DIP-PCI-V2 (300MHz
128MB/5S/4USB/LAN/
2GPIO
(VSX-DIP-PCI-V2(300MHz

VSX-DEV-204-ISA
VSX-DIP-ISA Development Board


VSX-DEV-204-PCI
VSX-DIP-PCI Development Board
VSX-DEV-204-PCI

ICOP-2820
Mity-Mite VGA/LCD Development Kit
ICOP-2820


VSX-6119-d-v2

128MB/2S/USB/GPIO

 


ICOP-6019-VGA
Mity-SoC VGA/LCD Development Kit
ICOP-6019-VGA
VSX-6100-EVB
Vortex86SX DIP 48/68pin Development Board
VSX-6100-EVBصفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول ريزپردازنده