ماژول تايني

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

VDX-6318RD
4S/3U/VGA
LCD/LAN/AUDIO/
32GPIO/PWM/IDE/
VDX-6316RD
2S/2U/LPT/32GPIO
PWM/IDE

VDX-6315RD
/4S/2U/LAN/LPT
32GPIO/PWM/IDE

VDX-6314RD
/4S/2USB/VGA
LVDS/LAN/16GPIO/
IDE/PWM/

VSX-6118-V2
4S/4U/VGA/IDE
LCD/LAN/32GPIO

VSX-6116-V2
2S/2U/LPT/32GPIO/IDE

VSX-6115-V2
4S/2USB/LAN/LPT
2GPIO/

VSX-6114-V2
4S/2U/VGA/LVDS
LAN/16GPIO/IDE

VSX-6117X-V2
S/U/LAN/16GPIO/IDE

VDX-6317RD-X
/S/U/LAN/PWM
IDE/16GPIO

VDX2-6518
4S/2USB/VGA
LVDS/LAN/LPT/8GPIO/PWM
eMMC or SD Card Slot/

VDX2-6518

صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول تايني