ماژول تايني

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

(VDX-6318RD (800MHz
256MB/4S/4USB/VGA/
LCD/AUDIO/LAN/
2GPIO/PWMx24
(VDX-6316RD (800MHz
256MB/4S/2USB/2GPIO/
PWMx24
(VDX-6315RD (800MHz
256MB/4S/2USB/LAN/
2GPIO/PWMx24

(VDX-6314RD (800MHz
256MB/4S/2USB/VGA/
LVDS/LAN/GPIO/
PWMx16

(VSX-6118-V2 (300MHz
128MB/4S/4USB/VGA/
LCD/LAN/2GPIO

(VSX-6116-V2 (300MHz
128MB/2S/2USB/2GPIO

(VSX-6115-V2 (300MHz
128MB/4S/2USB/LAN/
2GPIO

(VSX-6114-V2 (300MHz
128MB/4S/2USB/VGA/
LVDS/LAN/GPIO

VDX2-6518
1GB/4S/2USB/VGA/
LVDS/LAN/eMMC or SD Card Slot/PWM

VDX2-6518 ICOP-2720
Tiny VGA/LCD Development Kit


صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول تايني