ماژول 3.5 اينچي Embedded

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
VDX3-6726
4S/4U/VGA/LCD/LVDS
AUDIO/3LAN/GPIO/PWMVEX-6225
2S/2U/VGA/LCD/LAN
ADC/CAN/I2C/SIMCARD/
3MINIPCIE/

VXMP-6427
4S/4U/VGA/LCD/LVDS
Audio/LAN/16GPIO/
CF/PWM


VDX2-6526
/4S/4U/VGA/LCD/LVDS
AUDIO/3LAN/GPIO/PWMVDX-6327RD
/4S/3U/VGA/LCD/LVDS
LAN/16GPIO/CF/PWM


VDX-6328RD-NF
4S/3U/VGA/LCD/LVDS
/AUDIO/LAN/16GPIO/
CF/PWM
VSX-6127-V2
4S/3U/VGA/LCD/LVDS
LAN/GPIO/CF


VMXP-6426
3S/3U/VGA/LCD/LVDS
Audio/3LAN/16GPIO
CF/PWM
VXMP-6426
APL-35-N33501
6S/6U/2DP/eDP/2GLAN
Audio/8GPIO/I2C/
mPCIe/M.2/SATA/mSD/


BYT-35-N2930
4S/8U/VGA/eDP/LVDS
2GLAN/Audio/8GPIO/I2C/
mPCIe/mSATA/SATA/

VDX-6329RD
128MB/8S/3U/VGA/
LCD/LVDS/LAN/GPIO/
CF/FDD

/8S/4U/VGA/LCD/LVDS
/LAN/2CAN/2I2C/
AUDIO/mPCIeVDX-6326RD-NF
4S/3U/VGA/LCD/LVDS
3LAN/PWM/AUDIO/
16GPIO/CF/

صفحه ی کنونی: محصولات مادربورد صنعتي ماژول 3.5 اينچي Embedded